بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «حقوق بشر و شهروندی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه حقوق بشر به منظور ارتقاء و تحول این دانش با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.