بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «حقوق بشر و شهروندی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه حقوق بشر به منظور ارتقاء و تحول این دانش با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

مقاله پژوهشی

1. آسیب‌شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه

صفحه 1-22

10.30497/hcr.2022.242608.1042

زهرا بیدار؛ عادل شیبانی؛ غلامرضا مولابیگی


2. چالش‌های قانونی و قضائی کرامت انسانی بزه‌دیده در فرایندهای کیفری

صفحه 23-40

10.30497/hcr.2022.242444.1030

محمد داوری


3. تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان در نظام حقوقی ایران

صفحه 41-54

10.30497/hcr.2022.241649.1020

وحید حیدری


4. بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های دولتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار

صفحه 55-70

10.30497/hcr.2022.242606.1045

علی بهرامی


5. تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

صفحه 71-96

10.30497/hcr.2022.241706.1043

علی شکرالهی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان